Fiscale tips voor einde jaar

Wilt u goed voorbereid het nieuwe jaar in? Lees dan onze fiscale Tips voor einde jaar. Het einde van het jaar nadert. Voor veel ondernemers een goed moment om na te gaan of vóór 1 januari fiscale actie nodig is, trouwens ook als particulier. Hierbij enkele tips:

 

Tip 1: Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug

U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen. Tip: Stuur de factuur mee.

 

Tip 2: Investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt tot een bedrag van € 56.192 28% van het investeringsbedrag. Daarboven blijft de aftrek tot een investeringsbedrag van € 104.059 op het maximum van € 15.734, om daarna af te nemen. Vanaf een investeringstotaal van € 312.176 ontvangt u geen KIA meer. Door uw investeringen slim te plannen kunt u beter gebruik maken van de KIA. Let op! Er zijn bedrijfsmiddelen uitgezonderd van KIA.

Plan de verkoop van bedrijfsmiddelen
Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen, waarvoor u eerder KIA hebt gehad, moet u een deel van het genoten voordeel terugbetalen wanneer de verkoop plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van aanschaf. Tip: Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen kan het zinvol zijn de verkoop uit te stellen tot na de jaarwisseling.

 

Tip 3: Pas middeling toe

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld krijgt over de jaren. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Met middeling berekent u uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf.

 

Tip 4: Digitaal aanleveren bij KvK verplicht

De jaarrekeningen van micro- en kleine ondernemingen over boekjaar 2016 dienen elektronisch te worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel. Heb je hulp nodig bij het aanleveren van je jaarrekening? Dan kunt u uiteraard terecht bij ons. Heeft u een middelgrote onderneming? Dan geldt deze verplichting vanaf boekjaar 2017 (dus in te dienen tot uiterlijk 31 december 2018).

Kijk hier voor de grootte criteria.

 

Tip 5: Keer zo mogelijk dividend in plaats van extra loon uit

De keuze voor een dividenduitkering is fiscaal aantrekkelijker dan uitbetaling van extra loon. Over extra loon wordt in
2017 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl over een dividenduitkering belasting wordt geheven van 40 tot 43,75 procent (gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelasting). Let op dat een wijziging van de hoogte van uw loon gevolgen kan hebben voor uw pensioenopbouw. Een ander aandachtspunt is dat de keuze voor dividend in plaats van extra loon niet volledig vrij is, maar onder andere kan worden beperkt door de regels voor het gebruikelijk loon.

 

Tip 6: Houd een urenadministratie bij

Als ondernemer of als zzp’er hebt u recht op verschillende fiscale aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is vereist dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Dat moet u kunnen aantonen met een urenadministratie.

 

Tip 7: Betaal hypotheekrente vooruit

Het kan aantrekkelijk zijn om hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2018 vooruit te betalen in 2017. Dit kan uw eventuele box 3-belasting verlagen. Daarnaast wordt de renteaftrekbeperking in 2018 weer verhoogd met 0,5 procent. Het is ook voordelig om de rente vooruit te betalen als u in 2018 een lager inkomen of belastingheffing tegen een lager progressief tarief verwacht.

 

Tip 8: Benut de werkkostenregeling optimaal

Het is raadzaam om te controleren of u de werkkostenregeling optimaal hebt benut. U kunt bijvoorbeeld nagaan of u de vergoedingen en verstrekkingen die u in 2017 aan uw werknemers hebt gegeven, correct hebt verwerkt en waar gewenst hebt aangewezen. U kunt na afloop van het jaar niet alsnog vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Ook is deze controle een goede gelegenheid om te inventariseren of u voor het komende kalenderjaar rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

 

Tip 9: Btw-correctie privégebruik auto van de zaak

U moet over het privégebruik van de aan uw personeel beschikbaar gestelde auto van de zaak btw betalen. Dit kan bijvoorbeeld door 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto, inclusief btw en bpm, op aangifte te voldoen. In bepaalde situaties kunnen afwijkende regels gelden, bijvoorbeeld als de auto ouder is dan vijf jaar of de gebruiker een sluitende kilometeradministratie bijhoudt.

 

Tip 10: Maak gebruik van vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting

Een gift of een erfenis die een algemeen nut beogende instelling (anbi), een sociaal belang behartigende instelling (sbbi) of een steunstichting sbbi (een stichting die uitsluitend is opgericht om geld in te zamelen voor het jubileum van een sbbi) verkrijgt, is onder voorwaarden vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit geldt ook voor een gift die een anbi zelf doet in het kader van het algemeen belang.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.