Algemene Voorwaarden

Versie 2018.1

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Wijnveld Advies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rietven 178, 5464PJ te Veghel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68965710.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wijnveld Advies een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Wijnveld Advies, al dan niet een ondergeschikte van Wijnveld Advies.
5. Partijen: Wijnveld Advies en Opdrachtgever gezamenlijk.
6. Overeenkomst/Opdracht: de tussen Wijnveld Advies en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Wijnveld Advies zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.
7. Werkzaamheden: alle dienstverlening waartoe Wijnveld Advies zich in het kader van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever heeft verbonden, alsmede alle daaruit voor Wijnveld Advies voortvloeiende werkzaamheden.
8. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Wijnveld Advies ter beschikking gestelde of te stellen informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers, waaronder – maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Wijnveld Advies vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.
9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wijnveld Advies, iedere tot stand gekomen Overeenkomst alsook alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door Opdrachtgever aanvaarde offerte van Wijnveld Advies en/of de door Partijen ondertekende Overeenkomst. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De in het kader van de Overeenkomst uitdrukkelijk gemaakte afspraken, tezamen met deze algemene voorwaarden, omvatten de volledige afspraken tussen Partijen met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eventueel eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.
6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen Partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Elk aanbod van Wijnveld Advies (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan kennelijke fouten of vergissingen in een aanbod van Wijnveld Advies, de Schriftelijke overeenkomst dan wel Opdrachtbevestiging.
3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Wijnveld Advies door Opdrachtgever is aanvaard op de eventueel daartoe door Wijnveld Advies aangegeven wijze. Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Wijnveld Advies, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wijnveld Advies anders aangeeft. Wijnveld Advies behoudt zich in afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid, te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de Partijen van de ter zake door Wijnveld Advies opgemaakte Schriftelijke overeenkomst.
4. Het staat Partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
5. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

Artikel 4. Regelgeving

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Wijnveld Advies voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Wijnveld Advies – onder meer, doch niet uitsluitend -:
a) op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b) op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c) krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. derden te doen.
3. Wijnveld Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Wijnveld Advies aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 5. Derden

1. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Wijnveld Advies als zodanig, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing. Wijnveld Advies bepaalt, onverminderd de uitdrukkelijk gemaakte afspraken ter zake, de wijze waarop en door welke Medewerker(s) de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Wijnveld Advies niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Wijnveld Advies.
3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Wijnveld Advies die Wijnveld Advies bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Wijnveld Advies, jegens Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Wijnveld Advies, zelf partij bij de Overeenkomst.
4. Het is mogelijk dat de eventuele niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen van Wijnveld Advies die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Wijnveld Advies worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Wijnveld Advies gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6. Verplichtingen van Partijen in het algemeen

1. Wijnveld Advies verricht de Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor zover de aard of strekking van de Werkzaamheden daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Wijnveld Advies zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat hij kan instaan voor het behalen van de resultaten die Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
2. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Wijnveld Advies naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Wijnveld Advies te stellen. Wijnveld Advies bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard of strekking van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart Wijnveld Advies voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige door hem verstrekte Bescheiden.
5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Wijnveld Advies gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Wijnveld Advies, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Wijnveld Advies de originele, door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
7. Opdrachtgever dient Wijnveld Advies steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties, zoals toegang tot de (administratie)software van Opdrachtgever.
8. Wijnveld Advies dient, indien op locatie van Opdrachtgever of een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie wordt gewerkt, kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door Wijnveld Advies gewenste zaken en voorzieningen. Voorts geldt dat indien Wijnveld Advies op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, Opdrachtgever zorgdraagt voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Wijnveld Advies in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Wijnveld Advies noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up-, veiligheid- en viruscontroleprocedures. Wijnveld Advies zal viruscontroleprocedures toepassen wanneer Wijnveld Advies van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
9. Wijnveld Advies heeft, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan zijn in de vorige leden vermelde verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen voor interim-opdrachten

1. In het kader van interim-opdrachten is Wijnveld Advies bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden. Wijnveld Advies is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. Opdrachtgever zal op verzoek van Wijnveld Advies zorgdragen voor het Schriftelijk formaliseren van de bedoelde overeenstemming.
2. Opdrachtgever legt Wijnveld Advies in het kader van een interim-opdracht geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.
3. Partijen zullen in het kader van een interim-opdracht op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:
– indien door Opdrachtgever een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de interim-opdracht
– indien opdracht wordt gegeven Werkzaamheden te verrichten voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;
– indien een verschil van mening ontstaat met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de interim-opdracht.

Artikel 8. Duur en tussentijdse annulering van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Opdracht, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: ‘duurovereenkomst’). Als duurovereenkomst wordt tevens aangemerkt een als zodanig door Wijnveld Advies aangeduid ‘abonnement’.
2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan indien niet uitdrukkelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien de duurovereenkomst uitdrukkelijk is aangegaan voor een bepaalde tijd, wordt de duurovereenkomst na verstrijken van die looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
3. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. In afwijking van vorenstaande geldt een opzegtermijn van een maand als Opdrachtgever een Consument is.
4. De volgende leden zijn niet van toepassing op duurovereenkomsten die voor een bepaalde looptijd zijn aangegaan, maar slechts op Overeenkomsten die eindigen door volbrenging van de Opdracht, alsook duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd zonder dat Opdrachtgever de daaruit voor Wijnveld Advies voortvloeiende winstderving vergoedt.
5. Opdrachtgever en Wijnveld Advies kunnen de Overeenkomst (die eindigt door volbrenging van de Opdracht, dan wel een duurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd) tussentijds opzeggen zonder inachtneming van de eventuele opzegtermijn. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Wijnveld Advies opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Bij Overeenkomsten waarbij sprake is van een vast bedrag per periode, zijn de bedragen ook gedurende de opzegtermijn verschuldigd. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Wijnveld Advies recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Wijnveld Advies reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot het inschakelen van derden).
6. Opzegging van de Overeenkomst dient Schriftelijk te geschieden.
7. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Wijnveld Advies, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Wijnveld Advies bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Wijnveld Advies zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 9. Termijnen

1. Wijnveld Advies spant zich in om de uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Wijnveld Advies toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van Wijnveld Advies opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Wijnveld Advies toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Wijnveld Advies niet eerder in dan nadat Opdrachtgever Wijnveld Advies Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Wijnveld Advies na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. Indien Wijnveld Advies voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Wijnveld Advies gerechtigd de uitvoering op te schorten voor de duur van de vertraging.
4. Verzuim van Wijnveld Advies als gevolg van een aan Wijnveld Advies toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 10. Klachten

1. Eventuele klachten over de Werkzaamheden van Wijnveld Advies dienen door Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Wijnveld Advies mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Wijnveld Advies Schriftelijk te worden bevestigd.
2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Wijnveld Advies te worden ingediend.
3. Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Wijnveld Advies uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

Artikel 11. Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Wijnveld Advies door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Wijnveld Advies zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één van hen of beide ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Zowel Opdrachtgever als Wijnveld Advies zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden, doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van de verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door de verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 12. Overmacht

1. Wijnveld Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Wijnveld Advies bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Buitengebruikstelling servers/applicaties/software

1. Wijnveld Advies, dan wel diens toeleverancier, is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de eventuele server, applicatie en/of software waarvan de uitvoering van de Overeenkomst door Wijnveld Advies afhankelijk is, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Wijnveld Advies ontstaat.
2. Wijnveld Advies heeft het recht geleverde en/of beschikbaar gestelde applicaties en/of software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken op verzoek van het bevoegde gezag en/of indien Opdrachtgever in strijd handelt met enige contractuele of wettelijke verplichting verbonden aan de Overeenkomst.
3. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de in dit artikel bedoelde buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

1. Wijnveld Advies is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten (waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, met uitzondering van Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Wijnveld Advies hebben ondergaan), of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Wijnveld Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Wijnveld Advies gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Wijnveld Advies op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. Opdrachtgever is verplicht de schade die Wijnveld Advies ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien Wijnveld Advies de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op Opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 15. Prijzen en kosten

1. Het aanbod van Wijnveld Advies dan wel de Schriftelijke overeenkomst, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn een uurtarief, een vaste prijs, een periodiek abonnementstarief en eventueel bijkomende kosten. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijkerwijs te maken onvoorziene kosten, komen aanvullende voor rekening van Opdrachtgever. Wijnveld Advies treedt voorafgaand aan het maken van deze onvoorziene kosten zoveel mogelijk voorafgaand met Opdrachtgever in overleg.
2. Alle door Wijnveld Advies vermelde en door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
3. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Wijnveld Advies redelijkerwijs niet kan voorzien en waarop Wijnveld Advies redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Wijnveld Advies gerechtigd deze prijsstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Wijnveld Advies alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de overeenkomst te ontbinden, geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
5. Indien de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, is Wijnveld Advies gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens de CBS-index voor regelingslonen voor de zakelijke dienstverlening.
6. Behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever, is de administratie van Wijnveld Advies beslissend voor de vaststelling van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

Artikel 16. Betalingen

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Wijnveld Advies verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van Wijnveld Advies.
2. Indien tijdige betaling door Opdrachtgever achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Wijnveld Advies gerechtigd om vanaf dat moment de dan geldende wettelijke (handels)rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Wijnveld Advies gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling, met dien verstande dat ten nadele van een Consument niet wordt afgeweken van de Wet Incassokosten.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Wijnveld Advies daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Wijnveld Advies gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Wijnveld Advies te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Wijnveld Advies gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Wijnveld Advies uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wijnveld Advies is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Wijnveld Advies onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
2. Wijnveld Advies is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Wijnveld Advies.
3. Wijnveld Advies is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Wijnveld Advies betrekking heeft. In geval van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als hiervoor bedoeld, uitsluitend het honorarium in aanmerking genomen dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
4. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Wijnveld Advies meer belopen dan het bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wijnveld Advies voor het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Wijnveld Advies uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
5. Voor zover de eventueel door Wijnveld Advies veroorzaakte schade kan worden beperkt, is Opdrachtgever gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wijnveld Advies of zijn leidinggevend management.
7. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10, verjaren alle rechtsvorderingen jegens Wijnveld Advies in ieder geval door verloop van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingen. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.
8. Opdrachtgever vrijwaart Wijnveld Advies van aanspraken van derden (Medewerkers daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat hij onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt) of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. Indien Wijnveld Advies uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Wijnveld Advies zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wijnveld Advies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wijnveld Advies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de Overeenkomst houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Wijnveld Advies rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst, behoren toe aan Wijnveld Advies, voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten.
2. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden om de goederen waarop intellectuele eigendomsrechten van Wijnveld Advies rusten, dan wel goederen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Wijnveld Advies gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in de vorige leden bedoelde goederen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wijnveld Advies aan derden ter hand te stellen, anders dan voor de doeleinden waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld of anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Wijnveld Advies. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 19. Slotbepalingen

1. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot een periode van 12 maanden daarna.
2. In geval Opdrachtgever het bepaalde in het vorige lid overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit het vorige lid voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Wijnveld Advies onverlet om vergoeding van de volledige door hem geleden schade te vorderen.
3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wijnveld Advies aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.