Regeerakkoord bekend

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord. Hieruit kunnen we afleiden dat het kabinet dus grote plannen en ambities heeft, welke ze uit willen gaan voeren. In ons artikel geven we u een beknopt overzicht van het regeerakkoord.

 

Arbeidsmarkt

Ontslagrecht

Er komt een regeling om ontslag mogelijk te maken op basis van een cumulatie van ontslaggronden. Deze regeling moet ontslag mogelijk maken wanneer de afzonderlijke ontslaggronden daartoe onvoldoende basis bieden. Maar de combinatie van meerdere gronden moet ook leiden tot een situatie, waarin niet van de werkgever verlangd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. De rechter kan echter de transitievergoeding in een dergelijk geval met 50% verhogen.

Als werknemer krijg je vanaf het begin van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding bedraagt voor ieder dienstjaar een derde maandsalaris Dit geldt ook bijvoorbeeld bij duren langer dan 10 jaar. De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd.

 

Tijdelijke contracten

De tussenliggende periode voor opvolgende contracten blijft zes maanden. Het kabinet geeft in het regeerakkoord meer ruimte om per sector hiervan af te wijken als de aard van het werk daarom vraagt. Tijdelijke contracten voor vervanging tijdens ziekte, worden in het primair onderwijs uitgezonderd van de ketenbepaling. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt  bovendien verlengd naar drie jaar.

 

Proeftijd

Als werkgever krijg je betere mogelijkheden om een langere proeftijd op te nemen in arbeidscontracten. In een eerste contract voor onbepaalde tijd mag de proeftijd namelijk vijf maanden bedragen. In tijdelijke contracten voor langer dan twee jaar mag de proeftijd maar drie maanden bedragen.

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Het verplicht doorbetalen van werknemers bij ziekte, wordt voor werkgevers met maximaal 25 werknemers verkort naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen gaan na dat jaar echter over naar het UWV. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een door deze groep werkgevers te betalen premie.

 

Zzp’ers

De Wet DBA wordt ingetrokken. Er komt daardoor een nieuwe wet die echte zelfstandigen de zekerheid moet bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking Met de bedoeling die schijnzelfstandigheid voorkomen. Daarvoor wordt namelijk een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. De combinatie van een laag tarief en een overeenkomst die langer duurt dan drie maanden, leidt tot de constatering van een arbeidsovereenkomst. Een laag tarief wil zeggen maximaal 125% van het wettelijk minimumloon of de laagste loonschaal in de geldende cao.

 

Partnerverlof bij geboorte

Wanneer één van uw werknemers een kind krijgt, wordt het doorbetaalde kraamverlof voor partners verlengd. Dit wordt namelijk na de bevalling, per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 komt er een regeling voor aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof moet echter binnen een half jaar na de geboorte worden opgenomen. Het UWV betaalt de werknemer tijdens het verlof een uitkering van 70% van het dagloon.

 

Belastingstelsel

Loon- en inkomstenbelasting

 • Er komt in 2019 een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en daarnaast ook een toptarief van 49,5%. Het toptarief geldt vanaf een inkomen van ca. € 68.600. Dit bedrag blijft gedurende de kabinetsperiode op het niveau van 2018.
 • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan ook omhoog. Daarentegen wordt de arbeidskorting sneller afgebouwd dan nu het geval is. Het recht op de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor mensen met een ZW-uitkering vervalt echter.
 • De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar.
 • De onbelaste vergoeding voor vrijwilligers gaat omhoog van € 1.500 naar € 1.700 per jaar.
 • Aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek, gaan vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3% omlaag naar het basistarief. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt gecompenseerd. Dit wordt geregeld door een verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15%, ingaande in 2020.
 • Het tarief in box 2 wordt verhoogd van 25 naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.
 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 30.000. Verder zal sneller worden aangesloten bij het werkelijk rendement van spaartegoeden.

 

Vennootschapsbelasting

 • De grondslag voor de belasting van bedrijven wordt in het regeerakkoord verbreed. De opbrengst daarvan wordt benut om de tarieven in de vennootschapsbelasting te verlagen. De huidige tarieven gaan in stappen van 20 en 25% naar 16 en 21% per 2021. In 2019 gaan de tarieven naar 19 en 24% en in 2020 naar 17,5 en 22,5%. De in het Belastingplan 2017 opgenomen stapsgewijze verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting naar € 350.000 gaat niet door. De eerste schijf eindigt ook na 2017 bij een winst van € 200.000.
 • De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Een verlies kan nu nog worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Dat wordt beperkt tot zes jaar.
 • Het effectieve tarief voor winst in de innovatiebox gaat omhoog van 5 naar 7%.
 • Vanaf 2019 wordt de afschrijving op een gebouw in eigen gebruik beperkt en kan de boekwaarde niet lager worden dan de WOZ-waarde. Nu is dat namelijk nog 50% van de WOZ-waarde.

 

Omzetbelasting

Het lage tarief van de btw gaat als bijgevolg van het regeerakkoord van 6 naar 9%.

 

Overige belastingen

De dividendbelasting wordt afgeschaft, maar er komt daardoor een bronbelasting op rente en royalty’s. Financiering met eigen vermogen wordt zodoende aantrekkelijker door de aftrekbaarheid van vreemd vermogen te beperken.

 

Heeft u vragen over het regeerakkoord? U kunt ons altijd bellen voor een toelichting en wat dit voor uw onderneming betekent: 06-22223600.
Liever via de mail contact? Ga naar onze contactpagina.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.